W obecnej kadencji Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość reprezentowane jest przez pięciu radnych. Zgodnie z wolą wyborców w Radzie Miasta Myszkowa zasiadają: Elżbieta Doroszuk, Sławomir Jałowiec, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna oraz Tomasz Załęcki.

Gmina jest podstawową jednostka samorządu terytorialnego w Polsce. Do kompetencji gminnych samorządów należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów samorządu. Organy gminy to sprawująca władzę uchwałodawczą i kontrolną Rada Gminy oraz organy wykonawcze czyli wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Każda gmina jest zobowiązana do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, zwłaszcza poprzez działania w obszarze infrastruktury (drogi gminne, ulice, mosty, kanalizacja), Infrastruktury społecznej (oświata, kultura i ochrona zdrowia), organizacji ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej oraz planowania przestrzennego, gospodarowania terenami i ochrony środowiska.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat a liczba radnych wchodzących w jej skład jest zależna od wielkości gminy. W gminie takiej jak Myszków tj. do 50 tys. mieszkańców w skład Rady wchodzi 21 osób. Najważniejsze zadania Rady Gminy to uchwalenie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza, uchwalanie budżetu oraz udzielanie absolutorium z wykonania budżetu, uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decydowanie i  podejmowanie stosownych uchwał w sprawach majątkowych gminy. Warto wiedzieć, że kwestie takie jak wykonanie budżetu, gospodarowanie mieniem gminnym jak również przygotowywanie uchwał rady i określanie sposobu ich wykonania należą do kompetencji organu wykonawczego, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta.