W Radzie Powiatu z ramienia PiS zasiada aż siedem osób. Są to: Tomasz Ośmiałowski, Janusz Romaniuk, Marlena Wiśniewska, Piotr Kołodziejczyk, Mateusz Kolasa, Zdzisława Polak i Jolanta Koral. Na czele powiatu myszkowskiego stoi starosta, którym w obecnej kadencji jest związany z Prawem i Sprawiedliwościa Piotr Kołodziejczyk.

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania publiczne określone w ustawach o charakterze ponadgminnym. Na szczeblu powiatowym funkcje uchwałodawcze i kontrolne sprawuje rada powiatu. Organem wykonawczym zaś jest zarząd, na czele którego stoi starosta. Zadania powiatu skupione są wokół obszarów infrastruktury dróg powiatowych i transportu, infrastruktury społecznej  (edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, promocji powiatu) oraz zagospodarowania przestrzennego, obejmującego geodezję i nadzór budowlany.

Najważniejsze zadania Rady Powiatu to między innymi stanowienie miejscowego prawa, wybór oraz odwołanie zarządu, powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu, uchwalanie budżetu, decydowanie o kierunkach działania zarządu powiatu, rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, sprawozdań z wykonania budżetu i decydowanie o udzieleniu absolutorium z jego wykonania zarządowi powiatu. Do kompetencji zarządu z kolei należy wykonywanie budżetu, przygotowywanie projektów uchwał, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie uchwał rady powiatu oraz zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.