Prawo i Sprawiedliwość ma sporą reprezentację w strukturach samorządowych województwa śląskiego. Przedstawicielem partii jest obecny Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. W wyborach samorządowych 2018 PiS zyskało aż 22 mandaty w Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni wojewódzcy to: Jadwiga Baczyńska, Stanisław Baczyński, Piotr Bańka, Agnieszka Biegun, Jakub Chełstowski, Piotr Czarnynoga, Ewa Gawęda, Grzegorz Gaża, Dariusz Iskanin, Rafał Kandziora, Jan Kawulok, Julia Kloc-Kondracka, Beata Kocik, Bartłomiej Kowalski, Józef Kubica, Maria Materla, Alina Nowak, Zbigniew Przedpełski, Michał Woś, Małgorzata Zarychta-Surówka, Jacek Świerkocki oraz Ewa Żak.

W Polsce istnieje obecnie 16 województw. Jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie są sejmiki wraz z zarządami województw. Samorząd wojewódzki jest zobowiązany do troski o pielęgnowanie polskości oraz rozwój kultury i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

do najważniejszych zadań sejmików wojewódzkich należy zaliczyć: Uchwalanie statutu województwa oraz aktów prawa miejscowego, uchwalanie planu rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie budżetu województwa oraz decydowanie o zasadach udzielania dotacji z budżetu, decydowanie o absolutorium budżetowego dla zarządu oraz powoływanie i odwoływanie zarządu województwa i rozpatrywanie sprawozdań z jego działalności.

Zarząd województwa, będący organem wykonawczym składa się z 5 osób. Na jego czele stoi marszałek województwa. Zarząd jest organem kolegialnym. Wszelkie decyzje podejmowane są większością głosów członków zarządu. Najważniejsze kompetencje zarządu na szczeblu wojewódzkim to wykonywanie uchwał sejmiku, gospodarowanie mieniem województwa, przygotowywanie projektu i wykonanie budżetu województwa, opracowywanie i realizacja strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich, organizowanie współpracy międzynarodowej ze strukturami samorządów regionalnych, odpowiedzialność za wykonanie budżetu województwa.